Privacitat

1. Tractament de dades de caràcter personal

La present política de privacitat regula l’ús de les dades personals dels usuaris del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‚Portal‘) que David Pérez Tomás (d’ara endavant, Gastronòmicament) posa a disposició dels usuaris.

Gastronòmicament és propietat de David Pérez Tomás, amb domicili al carrer Marian Aguiló 11 3A, 07005 Palma de Mallorca, Espanya, NIF número 43135486-K i correu electrònic info@gastronomicament.cat.

En compliment amb el que es disposa a  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‚LOPD‘), l’informem de que les dades personals i la informació que ens faciliti al complimentar qualsevol formulari electrònic disponible en el Portal (‚Dades‘), s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Gastronòmicament.

Les dades obtingudes seran el nom, direcció de correu electrònic i IP de l’usuari que se subscrigui al Portal o enviï comentaris, i  seran utilitzats per al compliment de les finalitats següents: establir una relació dels usuaris del Portal inscrits amb l’objecte de mantenir contacte, així com a la seva gestió, i  la realització d’estadístiques. L’usuari inscrit podrà rebre automàticament publicacions del Portal, o bé per a facilitar la resposta als comentaris rebuts. Al primer dels casos, la direcció de correu electrònic s’emmagatzemarà a un fitxer de subscripcions.

S’informa a l’usuari que a les dades obtingudes dels formularis  només accediran els propietaris i administradors del Portal, llevat que l’usuari inclogui els mateixos en el cos del comentari que enviï.

El titular del Portal és el responsable del fitxer de forma individual i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per a la qual foren recollits ni a cedir als mateixos de forma il.legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a evitar el seu  tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

2. Comunicacions comercials

A qualcuns dels formularis electrònics se li sol.licitarà el seu consentiment exprés per a poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que es disposa a l’article 21 LSSI.

3. Drets ARCO

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel.lació i Oposició (‚Drets ARCO‘) en els termes legalment previstos havent per això dirigir una comunicació escrita de correu electrònic a la següent adreça: info [arrova] gastronomicament.cat, indicant en ambdós casos el seu nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del seu dni.

4. Política d’ús de Cookies

En compliment del que es disposa a l’article 22.2 LSSI, Gastronòmicament únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‚Cookies‘) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per això d’acord amb l’indicat a la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada al  Portal i en els altres termes i condicions que s’indiquen a la Política de Cookies de Gastronòmicament que tot usuari ha de conèixer.[:es]1. Tratamiento de datos de carácter personal

La presente política de privacidad regula el uso de los datos personales de los usuarios del servicio del portal de Internet (en adelante, el ‚Portal‘) que David Pérez Tomás (en adelante, Gastronòmicament) pone a disposición de los usuarios.

Gastronòmicament es propiedad de David Pérez Tomás, con domicilio en la Calle Marian Aguiló 11 3A, 07005 Palma de Mallorca, España, NIF número 43135486-K y correo electrónico info [arrova] gastronomicament.cat.

En cumplimiento con lo dispuesto enla Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (‚LOPD‘), le informamos de que los datos personales e información que nos facilite al cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en el Portal (‚Datos‘), serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Gastronòmicament.

Los datos obtenidos serán el nombre, dirección de correo electrónico e IP del usuario que se suscriba al Portal o envíe comentarios,  y serán empleados para el cumplimiento de las finalidades siguientes: establecer una relación de usuarios del Portal inscritos con el objeto de mantener contacto, así como su gestión, y la realización de estadísticas. El usuario inscrito podrá recibir automáticamente publicaciones del Portal, o bien para facilitar la respuesta a los comentarios recibidos. En el primero de los casos, la dirección de correo electrónico se almacenará en un fichero de suscripciones.

Se informa al usuario que a los datos obtenidos de los formularios  sólo accederán los propietarios y administradores del Portal, salvo que el usuario incluya los mismos en el cuerpo del comentario que envíe.

El titular del Portal es el responsable del fichero de forma individual y se compromete a no destinar los datos a una finalidad distinta para la cual fueron recogidos ni a ceder los mismos de forma ilegítima a terceros. También se compromete a tratar sus datos confidencialmente y a aplicar las medidas de seguridad de índole técnica y/u, organizativa necesarias para evitar su tratamiento o acceso no autorizado según establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

2. Comunicaciones comerciales

En alguno de los formularios electrónicos se le solicitará su consentimiento expreso para poderle remitir comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluido el correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 LSSI.

3. Derechos ARCO

El Usuario podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (‚Derechos ARCO‘) en los términos legalmente previstos debiendo para ello dirigir una comunicación escrita de correo electrónico a la siguiente dirección: info@gastronomicament.cat, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y adjuntando fotocopia de su dni.

4. Política de uso de Cookies

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 LSSI, Gastronòmicament únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (‚Cookies‘) cuando el usuario haya dado su consentimiento previo para ello de acuerdo con lo que se indica en la ventana emergente del navegador del usuario cuando accede por primera vez al Portal y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de Cookies de Gastronòmicament que todo usuario debe conocer.[:de]1. Tractament de dades de caràcter personal

La present política de privacitat regula l’ús de les dades personals dels usuaris del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‚Portal‘) que David Pérez Tomás (d’ara endavant, Gastronòmicament) posa a disposició dels usuaris.

Gastronòmicament és propietat de David Pérez Tomás, amb domicili al carrer Marian Aguiló 11 3A, 07005 Palma de Mallorca, Espanya, NIF número 43135486-K i correu electrònic info [arrova] gastronomicament.cat.

En compliment amb el que es disposa a  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‚LOPD‘), l’informem de que les dades personals i la informació que ens faciliti al complimentar qualsevol formulari electrònic disponible en el Portal (‚Dades‘), s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Gastronòmicament.

Les dades obtingudes seran el nom, direcció de correu electrònic i IP de l’usuari que se subscrigui al Portal o enviï comentaris, i  seran utilitzats per al compliment de les finalitats següents: establir una relació dels usuaris del Portal inscrits amb l’objecte de mantenir contacte, així com a la seva gestió, i  la realització d’estadístiques. L’usuari inscrit podrà rebre automàticament publicacions del Portal, o bé per a facilitar la resposta als comentaris rebuts. Al primer dels casos, la direcció de correu electrònic s’emmagatzemarà a un fitxer de subscripcions.

S’informa a l’usuari que a les dades obtingudes dels formularis  només accediran els propietaris i administradors del Portal, llevat que l’usuari inclogui els mateixos en el cos del comentari que enviï.

El titular del Portal és el responsable del fitxer de forma individual i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per a la qual foren recollits ni a cedir als mateixos de forma il.legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a evitar el seu  tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

2. Comunicacions comercials

A qualcuns dels formularis electrònics se li sol.licitarà el seu consentiment exprés per a poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que es disposa a l’article 21 LSSI.

3. Drets ARCO

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel.lació i Oposició (‚Drets ARCO‘) en els termes legalment previstos havent per això dirigir una comunicació escrita de correu electrònic a la següent adreça: info@gastronomicament.cat, indicant en ambdós casos el seu nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del seu dni.

4. Política d’ús de Cookies

En compliment del que es disposa a l’article 22.2 LSSI, Gastronòmicament únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‚Cookies‘) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per això d’acord amb l’indicat a la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada al  Portal i en els altres termes i condicions que s’indiquen a la Política de Cookies de Gastronòmicament que tot usuari ha de conèixer.