El Govern de les Illes Balears destina 1,5 milions d’euros a reconèixer i ajudar les explotacions agràries que produeixen aliments i contribueixen a preservar el paisatge

L’ecotaxa donarà suport a l’agricultura de les Illes Balears. Així ho ha anunciat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria de Turisme, Innovació i Recerca que han presentat el dimecres 27 de desembre una subvenció d’1,5 milions d’euros destinada a reconèixer i ajudar les explotacions agràries que, a més de produir aliments, també contribueixen a preservar el paisatge.

Amb aquesta línia d’ajudes, provinents dels fons de l’impost del turisme sostenible de 2016, es vol compensar les despeses més elevades que comporta la gestió d’explotacions diversificades i reconèixer la tasca d’aquest tipus d’explotacions. Aquesta ajuda, que es suma a la subvenció de mig milió per a la conservació del patrimoni cultural i natural a les explotacions agràries en zones d’especial interès natural o paisatgístic, “servirà per repartir la prosperitat que genera el turisme cap a l’agricultura”, com ha explicat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Innovació i Recerca Bel Busquets, i es reconeix amb elles la tasca dels pagesos com a generadors i recuperadors del paisatge.

La vicepresidenta ha explicat també que enguany s’hauran invertit 2.000.000 € dels fons de l’impost de turisme sostenible en agricultura però que l’any que ve la xifra augmentarà fins al 11 milions entre les ajudes gestionades pel Govern i les dels consells insulars.

Requisits per obtenir la subvenció

L’ajuda es tramitarà a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) d’acord amb vuit paràmetres i l’import varia segons el nombre de paràmetres que es compleixen, amb una quantia màxima de 5.000 €. Aquests paràmetres són: destinar a la producció de cereals o farratgeres una superfície superior al 15% de la superfície de l’explotació; destinar el 5% de la superfície a la producció de lleguminoses de gra o a la producció hortofructícola; tenir un 15% de cultius llenyosos; en ramaderia, explotar més de tres unitats de bestiar major (UBM) o més de quinze ruscs; tenir un recinte forestal o de pastures; haver obtingut, per a una part de la producció, el reconeixement com a marca de qualitat o de producció diferenciada; presentar dispersió parcel·lària si la superfície mitjana de les parcel·les és igual a dues hectàrees o inferior; pertànyer a una organització de productors, una cooperativa o una societat agrària de transformació (SAT).

La quantia de l’ajuda és de 150 € per hectàrea de superfície agrària útil. Aquest import es paga íntegrament si es compleixen cinc paràmetres o més, en un 75% si se’n compleixen quatre i en un 50% si se’n compleixen tres. Poden accedir a aquesta ajuda explotacions que tenguin la consideració d’explotació prioritària i, en cas de persones físiques, els agricultors professionals.